Информация за цените на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД

Природният газ, който се продава в България, е 99.83% от внос и 0.17% от местен добив, показват отчетните данни за 2016 г.

Държавн ... виж повече

 

      “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на  Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-5/31.03.2017 г. цените, кои ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява своите клиенти, че към момента няма промяна в режима на работа и доставки на националната и транзитната газопреносна мрежа на България. 

Заявките на входна точка ГИС „Негру вода“ на националната газопреносна мрежа се изпълняват при договорените количества и нал ... виж повече

ОБЯВЛЕНИЕ

“ХИМКО“ ад /в несъстоятелност/, гр. Враца,  ЕИК: 816089688

О Б Я В Л Е Н И Е

          Подписаният синдик на “ХИМКО“ АД (в несъстоятелност), ЕИК: 816089688, гр. Враца, Росица Томова по т. д. № 290/2004 г. по описа на ОС - гр. Враца, с настоящото, на основание чл. 717а от ТЗ ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за І-во тримесечие на 2016 г.

            В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на де ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикациите от 04.11.2015 г., в печатните и електронни медии, в които е изнесена невярна и неточна информация, по отношение на „Булгаргаз“ЕАД и средствата на дружеството в КТБ АД(н) преди обявяването на банката в несъстоятелност, сме длъжни да направим опровержение на така посоченит ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Петчленен състав на Върховен административен съд отмени Решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което бе наложена имуществена санкция на „Булгаргаз“ЕАД в размер на 23 377 600 лева.

Производството пред КЗК бе образувано по жалба на пет дъщерни дружества на „Овергаз Инк.“АД з ... виж повече