УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Предвид настъпилите промени в Правилата за търговия с природен газ, Правилата за балансиране на природен газ и въвеждане на входно-изходен модел от Комбинирания оператор, Ви информираме: ... виж повече

Относно: Цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружест ... виж повече

Проект на Договор за доставка на природен газ, предназначен за клиенти на “Булгаргаз” ЕАД

Уважаеми Клиенти,

Във връзка със задълженията на “Булгаргаз” ЕАД като обществен доставчик на природен газ, произтичащи от Закона за енергетика, подзаконовите нормативните актове по прилагането му, издадената лицензия на дружеството и обстоятелството, че същото предоставя услуга от общес ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
   ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-15/28.06.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 юли 2012 г ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предостави в ДКЕВР заявление за цена на обществена доставка на природен газ за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.
Отчетени са влиянието на ценообразуващите фактори – н ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова и ... виж повече