Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружеств ... виж повече

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28.08.2017

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз“ ЕАД) съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с изменение на режимите за доставка на природен газ. Засягат се страните, транзитиращи и потребяващи природен газ в Украйна, Молдова, Балканския регион и Турция. Ремонтните дейности ще продължат 96 часа и ще бъдат проведени в периода 08:00 часа на 29 август – 08:00 часа на 02 септември 2017 г. и ще доведат до промяна в разполагаемия капацитет на следните входно/изходни точки:

- Кулата/Сидирокастро – вход / изход;
- Кюстендил/Жидилово – изход;
- Странджа/Малкочлар – изход;
- Негру Вода 2, 3/ Кардам – вход;
- Негру Вода 1/ Кардам – вход.

В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД уведоми браншовите организации на клиентите и топлофикационните дружества за извършването на ремонтните дейности. С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за битовите и индустриалните потребители в България, "Булгаргаз" ЕАД е заявил пред "Булгартрансгаз" ЕАД добив на природен газ от хранилището в Чирен, в размер на 3.4 млн. куб. м. на ден, с което да се гарантира подаването на необходимите количества природен газ.